Podmienky používania

Podmienky používania

 

Portál ROBIKA.sk a podmienky používania

 

Podmienky používania

1.Internetový zoznamovací portál ROBIKA.sk (ďalej len „portál“) je určený pre verejnosť – fyzické a právnické osoby (ďalej len „používateľ“).

2.Základné služby na portáli sú poskytované používateľom zadarmo.

3.Platené služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

4.Prevádzkovateľom portálu je súkromná osoba Vladimír B. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

5.Používateľ súhlasí s podmienkami používania, aj keď sa registruje cez Facebook a Google tlačítko.


Registrácia používateľa

1.Používateľ je povinný vyplniť údaje vo formulároch pravdivo.
2.Používateľ musí dovŕšiť 18. rok života.
3.Používateľ berie na vedomie, že registráciu (svoj účet) môže odstrániť v nastavení svojho účtu.
4.Prevádzkovateľ môže zrušiť alebo obmedziť prístup používateľovi v prípade porušenia podmienok používania. Prevádzkovateľ môže uchovávať informácie, ktoré používateľ poskytol na portál, aj vrátane IP adresy počítača používateľa. Tieto údaje musí prevádzkovateľ udržiavať z bezpečnostných dôvodov.
5.Používateľ je povinný v prípade zmeny podmienok používania prispôsobiť údaje a to najneskôr do 14 dní od zmeny.


Pravidlá používania portálu a povinnosti používateľa

1.Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa musí správať na úrovni a podľa morálnych zásad.
2.Pouzivateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a poriadkami Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
3.Používateľ si nerobí nárok na autorskú odmenu za jeho príspevky zverejnené na portáli.
4.Prevádzkovateľ môže zrušiť alebo obmedziť prístup používateľovi v prípade porušenia podmienok používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup, zablokovať IP adresu a vymazať konto používala bez udania dôvodu. Každý podnet na porušenie podmienok sa posudzuje.
5.Používateľ nesie plnú zodpovednosť za jeho konanie na portáli.

POUŽÍVATEĽ NESMIE ŽIADNYM SPOSOBOM ALEBO FORMOU

1. Otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť alebo diskrimináciu na základe jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva a viery, politického či iného zmýšľania.
2. Používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou. V prípade
3. Robiť propagáciu vojny alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
4. Robiť propagáciu otvorene alebo skrytou formou užívania omamných látok, alkoholu, alkoholizmusu, fajčenia,  jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
5. Robiť propagáciu otvorene alebo skrytou formou politickej strany alebo jej predstaviteľov, detskej pornografie, násilia, zbraní a streliva, liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré môžu obsahovať psychotropné a omamné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie prenosných pohlavných chorôb, tuberkulózy,  závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb.
6. Robiť reklamu otvorene alebo skrytou formou výrobkom alebo službám, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe. V prípade nedovoleného poskytovania akejkoľvek reklamy alebo reklamného príspevku si prevádzkovateľ môže účtovať poplatok za zverejnenie.
7. Robiť propagáciu a uskutočňovať akúkoľvek konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Každý používateľ berie zodpovednosť za svoje príspevky
8. Brániť v debatách, v diskusiach a vo fóre na portáli ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať alebo poškodzovať ostatných používateľov a prevádzkovateľa.

 

Email

Používateľ registráciou na portáli ROBIKA.sk umožňuje prevádzkovateľovi zasielať mu na uvedenú emailovú adresu emaily. Emaily sú rozdelené na dve skupiny:

1.Newslatter -  Používateľ môže požiadať písomne o zrušenie pomocou formulára "KONTAKT".

2.Notifikácie - sem patria notifikácie o novej pošte, nových kontaktoch, týždenné novinky, notifikácie o reakcii na fóre. Používateľ ich môže vypnúť v nastaveniach v  účte používateľa.Požiadavky na pridávanie fotografii:

1.Pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na portál.
2. Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ku ktorým nemá autorské práva alebo súhlas autora, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a poriadkami Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.
3.Požiadavky na hlavnú profilovú fotku:
-na fotke je osoba, ktorej vytvorený účet patrí, pri viac osobách na fotke musí byť zjavné, o ktorú osobu ide
-vy ste ľahko rozpoznateľný a Vaša tvár je dobre viditeľná
-neobsahuje erotický, či iný nevhodný alebo nemorálny obsah


Prevádzkovateľ

1.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah akýchkoľvek príspevkov, fotografií ani za diskusie a ich obsah v debatách na portáli.

2.Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku bezchybnosti, nepretržitej funkčnosti a zabezpečenia portálu.
 

3.Používateľ súhlasí, že bude dostávať od prevádzkovateľa správy a emaily o novinkách a aktivitách.
 

4.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na servery, pokiaľ príde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo úniku týchto dát.
 

5.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo následky, ktoré by mohli byť používateľovi spôsobené v súvislosti s používaním portálu. Každý užívateľ používa portál na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, priamo alebo nepriamo vzniknuté v súvislosti s používaním portálu.
 

6.Prevádzkovateľ má právo odstaviť servery, aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti portálu a to i v prípade, ak má užívateľ zakúpenú niektorú z platených služieb nevzniká užívateľovi nárok na vrátenie poplatku za službu.                                                                        

7.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

8.Prevádzkovateľ môže rozposielať užívateľom portálu informačné emaily s údajmy o užívateľoch, ktoré používatelia poskytnú verejne na portáli. Napr. Informačný email s fotkami užívateľov.        

9.Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné povinnosti.

Dňa: